ความเชียวชาญในเชิงธุรกิจ

ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารพื้นที่โครงการ เพื่อคนเดินทางอย่าง
มืออาชีพ โดยสรุปดังนี้

ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
  • การกำหนด concept ในการพัฒนาโครงการ
  • การสรุปกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโครงการ
  • การจัดรูปแบบการใช้พื้นที่ในการพัฒนาโครงการ
  • การกำหนดหมวดสินค้าและบริการภายในโครงการ
  • การเลือก บริษัทและร้านค้าที่มาร่วมในโครงการ
  • การสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและการก่อสร้างโครงการ
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารพื้นที่โครงการ

-การดูแลทรัพย์สินให้กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่การดูแลและอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการภายในโครงการ

  • การบริหารและดำเนินงานร้านค้าให้เป็นระเบียนเรียบร้อย
  • การบริหารด้านความปลอดภัยทในทุกรูปแบบ
  • การบริหาด้านการซ่อมบำรุงระบบต่างๆภายใน โครงการ
  • การบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญากับเจ้าของพื้นที่