ความเป็นมา

บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ “อินเตอร์แฟค” เป็นผู้นำการลงทุนและพัฒนาร้านค้าเพื่อคนเดินทาง (The Commuter Retail Developer) ที่มีนวัตกรรมและความหลากหลายของรูปแบบโครงการ ภายใต้แบรนด์ “Midway Point” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 30 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า)

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นผู้นำการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์เพื่อคนเดินทางที่มีนวัตกรรมและนำสมัยที่สุดในเอเชีย

พันธกิจ (Mission)

1.มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้ทีมงานมีแนวคิดการทำงาน “Innovative & Creative for Excellent Company”
2.มุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
3.มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบแนวคิดโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลาย
4.มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มีระบบและเป็นทีมเวิร์ค (Working Harmony)
5.มุ่งเน้นปลูกฝังให้ทีมงานมีทัศนคติเชิงบวก ภายใต้การทำงานที่มีความสุข (Happy Workplace)