บริษัทอินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ “อินเตอร์แฟค” เป็นผู้นำการลงทุนพัฒนาและบริหารกลุ่มร้านค้าเพื่อคนเดินทาง (The Commuter Retail Developer)
ทุกหมวดของการเดินทาง ที่มีนวัตกรรมและความหลากหลายของรูปแบบโครงการภายใต้แบรนด์ Midway Point ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจและประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารพื้นที่โครงการเพื่อคนเดินทางอย่างมืออาชีพ ปัจจุบันบริษัทมีโครงการทั้งหมด
16 โครงการ รวมทั้งหมด 113ร้านค้า โดยโครงการใหญ่อยู่บนพื้นที่อนุเสาวรีย์ชัยฯ  

ค่านิยมองค์กร ( Core Value)
เน้นรูปแบบการทำงานเชิงรุก Brainstorming บ่อย ๆ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  เน้นการแสดงความเห็นในที่ประชุม พัฒนาบนแนวความคิดนอกกรอบ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path )  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์ก