ระเบียบข้อบังคับในการปฎิบัติงาน

1.วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก และวันหยุดประจำสัปดาห์
เวลาทำงานปกติ 8.30 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นที่โครงการอนุเสาวรีย์ชัยฯ ทำงานสัปดาห์ละ 6วัน
2. วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี พนักงานมีสิทธิก็ต่อเมื่อทำงานครบ 1 ปี นับจากวันเริ่มงาน