วัฒนธรรมองค์กร Culture

1.Leadership การเป็นผู้นำทุกด้าน
– Initiative ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– Positive Thinking ความคิดเชิงบวก
– Proactive การทำงานเชิงรุก
– Communication Skills
   ความเข้มแข็งในการติดต่อ งาน
– Manage by Result มุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
– Decision and Responsibility กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ

2.Change การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
– Lateral Thinking  การคิดนอกกรอบ
– Continuous Improvement การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.Share & Care การร่วมแบ่งปันและเอื้ออาทร
-Do for Interfac จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
– Organization Awareness การรักษาผล                 ประโยชน์องค์กร
– Team Work การทำงานเป็นทีม
– Collaboration การทำงานร่วมกัน

4.Passion for Excellent การทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ
– Attention to detail การลงรายละเอียดในงาน
– Quality of work คุณภาพในการทำงาน