หลักเกณฑ์การลา

1.การลาป่วย
     ลาป่วย สามารถลาได้ 30วันต่อปี (หากลาติดต่อกันเกิน 3วัน ต้องยื่นใบรับรองแพทย์)
2. การลากิจ
    ลากิจ สามารถลาได้ 6วันต่อปี
3.การลาอุปสมบท
   ลาอุปสมบทลาได้ไม่เกิน 15 วัน
4.การลาเพื่อประกอบพิธีสมรสของพนักงาน
   ลาได้ไม่เกิน 3วัน
5.การลาเพื่อคลอดบุตร
    ลาเพื่อคลอดบุตรลาได้แต่ไม่เกิน 45 วัน อีก 45 วัน ประกันสังคมเป็นผู้จ่าย
6.การลาเพื่อรับราชการทหาร
     เพื่อเข้ารับราชการทหารได้ไม่เกินปีละ 60 วัน / ปี
7  การลาเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพ 
     บริษัทฯ อนุญาตให้ลาหยุดเพื่อจัดการพิธีศพ ดังต่อไปนี้ โดยได้รับค่าจ้าง
7.1  กรณี บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เสียชีวิต ให้ลาหยุดได้ไม่เกิน 3 วัน
7.2  กรณี ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้องร่วมบิดามารดา ให้ลาหยุดงานได้ไม่เกิน 2 วัน