เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
บริษัท  อินเตอร์แฟค  เป็นผู้นำการลงทุนพัฒนาและบริหารร้านค้า  เพื่อคนเดินทาง  (the commuter retail Development)  ที่มีนวัตกรรมและความหลากหลายของรูปแบบโครงการ ภายใต้แบรนด์ Midway point ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 30 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า)

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำการลงทุนพัฒนาพื้นที่ พาณิชย์  เพื่อคนเดินทางที่มีนวัตธรรม  และนำสมัยที่สุดในเอเชีย

ค่านิยมองค์การ (Core  Value)
ทำงานเชิงรุก มุ่งมันต่อผลลัพธ์