ผู้พัฒนาร้านค้าสำหรับคนเดินทาง
MIDWAY POINT
interfac.co.th

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

ความเป็นมา
บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ “อินเตอร์แฟค” เป็นผู้นำการลงทุนและพัฒนาร้านค้าเพื่อคนเดินทาง (The Commuter Retail Developer) ที่มีนวัตกรรมและความหลากหลายของรูปแบบโครงการ ภายใต้แบรนด์ “Midway Point” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 30 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า)

 • วิสัยทัศน์ (vision)
  เป็นผู้นำการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์เพื่อคนเดินทางที่มีนวัตกรรมและนำสมัยที่สุดในเอเชีย
 • พันธกิจ (Mission)
 • มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้ทีมงานมีแนวคิดการทำงาน “Innovative & Creative for Excellent Company”
 • มุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบแนวคิดโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลาย
 • มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มีระบบและเป็นทีมเวิร์ค (Working Harmony)
 • มุ่งเน้นปลูกฝังให้ทีมงานมีทัศนคติเชิงบวก ภายใต้การทำงานที่มีความสุข (Happy Workplace)

ประสบการณ์ของเรา

 • โครงการที่บริษัทฯ ได้พัฒนาและบริการพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งโครงการในแนวราบซึ่งมีพื้นที่ 5,0000 ตารางเมตร และโครงการที่เป็นอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร
 • บริษัทมีประสบการณ์การร่วมดำเนินงาน และบริหารสัญญากับหน่วยงานราชการและหน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร ,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย
 • การพัฒนาและบริหารพื้นที่ดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อสาธารณะและประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการทั้งสิ้นและหลายพื้นที่เป็นโครงการที่มีประชาชนใช้งานในพื้นที่มากเป็นจำนวนหลักแสนคนต่อวัน และบางพื้นที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เปิดที่ประชาชนสามารถเข้าออกได้ 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ ต้องดูแลพื้นที่ให้เรียบร้อย
 • บริษัท ฯมีประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน และได้รับการต่อสัญญาจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนหลังจากจบสัญญารอบแรกทั้งสิ้น ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ การบริหารพื้นที่ การบริหารงาน

การบริหารสัญญา ได้อย่างเป็นมืออาชีพ เช่น

 • โครงการอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในบริเวณ เกาะพหลโยธิน และ เกาะ ราชวิถีของกรุงเทพมหานคร
 • โครงการซุ้มขายสินค้าภายในสวนสาธารณะและศูนย์กีฬา ของกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ
 • โครงการพื้นที่พาณิชย์ ของการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย สายสีน้ำเงิน บริเวณทางเข้าสถานีต่างๆ
 • โครงการพื้นที่พาณิชย์ ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามทางด่วนต่างๆ

วัฒนธรรมองค์กร

 • 1.Leadership การเป็นผู้นำทุกด้าน
  – Initiative ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  – Positive Thinking ความคิดเชิงบวก
  – Proactive การทำงานเชิงรุก
  – Communication Skills
  ความเข้มแข็งในการติดต่อ งาน
  – Manage by Result มุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
  – Decision and Responsibility กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ
 • 2.Change การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
  – Lateral Thinking การคิดนอกกรอบ
  – Continuous Improvement การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 3.Share & Care การร่วมแบ่งปันและเอื้ออาทร
  – Do for Interfac จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
  – Organization Awareness การรักษาผล ประโยชน์องค์กร
  – Team Work การทำงานเป็นทีม
  – Collaboration การทำงานร่วมกัน

 

 • 4.Passion for Excellent การทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ
  – Attention to detail การลงรายละเอียดในงาน
  – Quality of work คุณภาพในการทำงาน